PROCEDURE VED SALG AF HAVEOverdragelse/salg kan kun finde sted ved foreningens mellemkomst og kun ved anvendelse af foreningens overdragelsesdokumenter.


Foreningens advokat formidler salg på vegne af foreningen.

Advokatfirmaet

Lunøe l Schack Petersen

v/advokat Klaus Lunøe

Ny Adelgade 5, 1. - 1104 København K

Tlf. 7020 8031

www.boligadvokater.dk

info@boligadvokater.dk

Før salg kan finde sted,skal der være udarbejdet en vurdering af hus og have.
Vurderingen har en gyldighed på 12 måneder.

Vurderingen kan bestilles ved kontakt til vurderingsudvalget.

Det er et krav, at huset er lovligt og opfylder de krav, der er stillet af Ballerup kommune, jf. gældende deklaration for området.

Gør følgende inden du bestiller vurdering:

  • Kontroller at dit kolonihavehus er lovligt efter vores bygningsregler
  • Sørg for at haven er pæn og ryddelig
  • Sørg for at hækken er klippet ned til max. 170 cm., som er hækkens maksimale højde jf. ordensreglerne


Hvis du vil sælge, skal du gøre følgende:

1. Adviser foreningen

Send en mail til kontakt@stuvehoejgaard.dk oplys at du ønsker at sælge. Anfør dit navn og havens adresse. I formularen noterer du også din folkeregisteradresse samt et telefonnummer du kan kontaktes på.

2. Indbetal vurderingsgebyr

Se (køb og salg Kolonihaver/Sådan får du vurderet din kolonihave) her på hjemmesiden

Vurderinger udført fra 1. april til 1. oktober koster et gebyr på kr. 2.100.

Vurderinger uden for ovenstående periode koster et gebyr på kr. 3.000.
Vurderingsgebyret skal indbetales på foreningens konto 5341 -0339179 eller på Mobilpay nummer 364497.

Vurderinger kan ikke betales kontant.

3. Vurdering

Når vurderingsgebyret er indbetalt, vil du blive kontaktet af foreningens vurderingsfolk, for at aftale et tidspunkt for vurdering.

I forbindelse med vurderingen skal du medbringe eventuelle kvitteringer for, samt udfylde en liste over, løsøre.

4. Find køber

Når vurderingen er afsluttet, vil du i løbet af nogle dage modtage vurderingsrapporten, og du kan nu gå i gang med at finde en køber til din andelshave.

Vurderingen har en gyldighed på 12 måneder. Herefter skal der foretages ny vurdering.

Hvis du ønsker haven slået op på foreningens til-salg-liste på hjemmesiden, kan du sende ønske herom på mail til ​kontakt@stuvehoejgaard.dk. Vedhæft gerne et par billeder af hus og have og en kort tekst.


5. Skaf tingbogsattest

Den kan hentes her.https://www.tinglysning.dk/tinglysning/landingpage/landingpage.xhtml?_afPfm=-19udfrxx97

Eller Advokatfirmaet Lunøe/Schack Petersen kan hjælpe med at indhente en tingbogsattest.

Er det ikke muligt umiddelbart at få en tingbogsattest frem, bliver det nødvendigt at indhente en skriftlig tingbogsattest fra Tinglysningsretten, som koster kr. 175,- som indtil videre er inkluderet i Advokatfirmaets Lunøe/Schack Petersen honorar overfor køber.


Viser en tingbogsattest, at der ikke er orden i adkomstrækkefølgen (fremmed adkomst i forhold til sælger) i henhold til tingbogsattesten, fordi der har været flere ejere før sælger, som ikke har fået tinglyst adkomst, sørger og bekoster sælger at adkomst rækkefølgen kommer i orden. Sælger skal i så fald indgå aftale herom med Advokatfirmaet Lunøe/Schack Petersen.

6. Meddel køber til foreningen/advokaten

Når du har fundet en køber, skal du indsende vurderingsrapporten, evt. tingbogsattest samt kontaktoplysninger på køber til Advokatfirmaet Lunøe/Schack Petersen.

Der skal indsendes bopælsattest og kopi af sygesikringskort og billedlegitimation i form af pas eller kørekort, som dokumentation for fast bopæl i Hovedstadsområdet.

Bopælsattest kan fås gennem følgende linkhttps://www.borger.dk/vaelg-kommune?selfserviceId=61228215-fdea-4454-8276-b080539350f5&actionPageId=065ca8f9-a1f5-4946-ada7-12e163f568dfeller ved henvendelse i den lokale Borgerservice og derefter sendes til advokaten.

Hvis køber, efter en samtale med bestyrelsen, godkendes, sørger advokaten for at købsaftalen med dertil hørende papirer bliver udarbejdet. Køber indbetaler købesummen til deponering på advokatens klientkonto.

Advokaten oplyser kontonummer.

Der kan ikke indbetales kontant.


Sælger betaler et salgsgebyr på kr. 6.000,- inkl. moms til advokaten for udarbejdelse af købsaftalen og gennemførelse af en betryggende handel.

Køber betaler et indmeldelsesgebyr til foreningen på kr. 500,-


Advokaten bistår sælger med at afmelde sælger som el-forbruger til sælgers elforsyningsselskab samt at køber vejledes om tilmelding til ønsket elforsyningsselskab.


Advokaten bistår endvidere sælger med aflæsning af vand.

Til sikring af mellemværende vedrørende vand tilbageholder advokatfirmaet kr. 3.000 i købesummen indtil endelig vandregnskab foreligger.

Endeligt vandregnskab kan først forventes at foreligge ca. den 1. juli efter vandregnskabsårets udløb.


Salgsgebyret omfatter ikke tinglysning af købers adkomst på andelshaverens bygning på lejet grund, hvis en tinglysning viser sig nødvendig. Viser det sig, at tinglysning er nødvendigt for en ny køber, vil gebyret for tinglysningen til Advokatfirmaet Lunøe/Schack Petersen være kr. 3.000 inkl. moms, hvortil skal lægges tinglysningsafgiften til Skat, som skal betales, når skødet bliver anmeldt til tinglysning.


Viser det sig, at der er tinglyst fremmed adkomst på sælgers bygning på lejet grund skal, sælger indgå særskilt aftale med advokatfirmaet Lunøe og Schack Petersen om at sikre, at sælger/ny andelshaver får den tinglyste adkomst på plads.

Omkostninger hertil kan ikke aftales til et fast honorar, men fastsættes i forhold til medgået tid.


Er sælgers tinglyste pantebreve gået tabt/forsvundet/ikke blevet digitaliserede, således at sælger ikke uden videre kan få aflyst et tinglyst pantebrev, kan det være nødvendigt at indlede en mortifikationssag. Sælger skal i givet fald indgå en særskilt aftale om indledning af en mortifikationssag med advokatfirmaet Lunøe og Schack Petersen.


Der kan ikke afregnes direkte mellem parterne.


7. Underskrift

Når køber har indbetalt overdragelsessummen, skal overdragelsespapirer underskrives af begge parter.

Underskrift finder sted med Nem-id til advokatens kontor medmindre andet aftales.

Advokaten udarbejder medlemsbevis til den nye andelshaver.


8. Endelig afregning

Foreningens advokat afregner med dig som sælger, idet foreningens eventuelle tilgodehavende modregnes.


Hvis foreningen har kautioneret for dig i forbindelse med indbetaling af supplerende indskud, vil lån og eventuelle bankgebyrer blive udlignet inden endelig afregning.

Hvis der er tinglyst lån i andelshaverens bygning på lejet grund, sørger Advokatfirmaet Lunøe/Schack Petersen - i samarbejde med sælgers bank - for at lånet bliver indfriet, således at køber som ny andelshaver og som ejer af bygningen på lejet grund, opnår et anmærkningsfrit skøde på bygningen.


Salget skal ske gennem foreningens advokat.

Salg kan kun foretages på foreningens overdragelsesdokumenter.

Advokatfirmaet

Lunøe l Schack Petersen

v/advokat Klaus Lunøe

Ny Adelgade 5, 1. - 1104 København K

Tlf. 7020 8031 – 3539 3566

www.boligadvokater.dk

bl@boligadvokater.dk

9. Lovlighed

Huset skal være lovlig ifølge de af Ballerup Kommune stillede krav, jf. gældende tinglyste deklaration om bebyggelse og anvendelse, der er tinglyst på hele haveforeningens ejendom.Vurderingsregler

2022-2024

Huseftersyn/

besigtigelse